PL EN
The analysis of factors, barriers and conditions that affect the attractiveness of mining investment in Poland - own research
 
Więcej
Ukryj
1
Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland
 
2
AGH University of Science and Technology, Faculty of Management, Krakow, Poland
 
3
Faculty of Geoengineering, Mining and Geology, Wroclaw University of Science and Technology
 
4
Employers’ Organization of Polish Copper, Lubin
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Hałasik   

AGH University of Science and Technology, Faculty of Management, Krakow, Poland, Ul. Antoniego Gramatyka 10, 30-071 Kraków, Poland
 
 
Mining Science 2017;24:209-226
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
The mining sector is one of the most important element of economies in the world, having a huge impact on the economic situation in individual countries. The development at any level would be impossible without access to the most important energy resources, chemical, metal or construction. Therefore, the condition and the possibility of the development of the mining sector in each country should be constantly monitored and properly shaped. On the other hand, to ensure the proper stimulation of growth and the inflow of new capital investments are necessary. Consequently, an appropriate level of investment attractiveness is an important issue both in the context of the sector and the entire economy. The article presents the concept of investment attractiveness and the current situation of the mining sector in Poland. A very important part of the paper is also presented the results of the survey of the analysis of factors, barriers and conditions that affect the attractiveness of mining investment in Poland.
 
REFERENCJE (25)
1.
Act of 9 June 2011 on Geological and Mining Law, Art. 24 and 26.
 
2.
Allen I.E., Seaman C.A., 2007. Likert Scales and Data Analyses, Quality progres Vol. 40. No. 7, 64-65.
 
3.
Bieńkowski W. i inni, 2008. Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontek-ście globalizacji – wstępne wyniki badań, Prace i Materiały Nr 284, Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa, 83-98.
 
4.
Butra J., Kicki J., Kudełko J., Wanielista K., Wirth H., 2009. Podstawy rachunku ekonomicznego w przedsiębiorstwach górniczych, IGSMiE PAN, Kraków, 104-105.
 
5.
Czerwieniec E., 2007. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w środowisku lokalnym, Zeszyty Naukowe nr 94. Pr. Katedry Mikroekonomii AE w Poznaniu. Wyd. AE, Poznań, 15-20.
 
6.
Dziechciarz M., 2009. Podejścia do oceny atrakcyjności segmentów rynku jako etapu kończącego proces segmentacji rynku, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 51, Wrocław, 14-27.
 
7.
Hausner J. (pod red.), 2015. Polityka surowcowa Polski – rzecz o tym, czego nie ma, a jest bardzo po-trzebne, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków.
 
8.
Hill Ch., Johnes G., 1992. Strategic Management, Houghton Mifflin Comp., Boston, 281.
 
9.
Jarczewski W., 2008. Atrakcyjność́ inwestycyjna a rozmieszczenie inwestycji zagranicznych w małopol-skich gminach, Przegląd georgaficzny 80(2), PAN IGiPZ, Warszawa, 223-243.
 
10.
Kasztelewicz Z., 2011, Wpływ polityki klimatycznej UE na górnictwo i energetykę Polski, Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi Polskiej Akademii Nauk Zeszyty Naukowe Nr 81, Kraków, 147-163.
 
11.
Kasztelewicz Z., 2012, Blaski i cienie górnictwa węglowego w Polsce, Polityka Energetyczna Tom 15 Zeszyt 4, 7-27.
 
12.
Kramin M., Safiullin L., Kramin T., Timiryasova A., 2014, Drivers of economic growth and investment attractiveness of Russian regions, Life Science Journal 11 (6s), Zhengzhou.
 
13.
Ranosz R., 2014. Górnictwo i jego znacznie w gospodarce światowej, Gospodarka Surowcami Mineral-nymi – Mineral Resources Management, 30(1), Kraków, 5-20.
 
14.
Raszkowski A., 2011. Atrakcyjność inwestycyjna regionów – wybrane zagadnienia, Ekonomia 5(17), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 258-272.
 
15.
Snieška V., 2008, Research into International Competitiveness in 2000–2008, Engineering Economics No 4 (59), Kaunas.
 
16.
Sobczyk W., 2007, Badania opinii respondentów na temat uciążliwości środowiskowej górnictwa węgla kamiennego, Górnictwo i Geoinżynieria Zeszyt 3/1, 497-506.
 
17.
Stawicka M., Kwieciński L., Wróblewski M., 2010. Raport Analiza atrakcyjności inwestycyjnej regionu w świetle współczesnych trendów, Projekt Analizy, badania i prognozy na rzecz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.
 
18.
Stern D., Kander A., 2012, The Role of Energy in the Industrial Revolution and Modern.
 
19.
Economic Growth, The Energy Journal, Vol. 33, No. 3, IAEE.
 
20.
Tarkowski M. (pod red.), 2015. Raport Atrakcyjność Inwestycyjna Województw i Podregionów Polski 2015, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 
21.
Thompson A., Strickland A., 1984. Strategic Management, Business Publication Inc., Plano, 130.
 
22.
https://infogr.am/sektor_wydob... website about mining sector in Poland, Fundacja GAP.
 
23.
http://www.inwestycjegieldowe.... website about the analysis of the mining sector in Poland.
 
24.
https://www.fraserinstitute.or... website of the Fraser Institute.
 
25.
https://obywatelekontroluja.pl... website about the project "Citizens wealthy in resources".
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top