PL EN
Eksploatacja granitoidów masywu Strzegom–Sobótka w dziesięcioleciu 2003–2012
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
 
2
Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, Oddział Dolnośląski
 
 
Mining Science 2013;136(Special Issue 43):37-47
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Scharakteryzowano bazę zasobową granitoidów masywu Strzegom–Sobótka, rozmieszczenie złóż, właściwości fizykochemiczne skał oraz zmiany zasobów geologicznych i przemysłowych. Wyszczególniono producentów oraz opisano dynamikę wydobycia kruszyw i elementów kamiennych w korzystnych latach eksploatacji 2003–2012.
 
REFERENCJE (15)
1.
Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.12.2003 r.– 31.12.2011 r. PIG-PIB, Warszawa 2004–2012.
 
2.
BROMOWICZ J., KARWACKI A., Bloczność złóż materiałów kamiennych. Zesz. Nauk. AGH – Geologia, t. 7, z. 1, Kraków 1981.
 
3.
DZIEDZIC K., KOZŁOWSKI S., MAJEROWICZ A., SAWICKI L. (red.), Surowce mineralne Dolnego Śląska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1979.
 
4.
FINCKH L., Erläuterungen zur Geol. Karte v. Preuss. u. enach. deut. Land. Blatt Zobten, Preuss. Geol. Landes., Berlin 1928.
 
5.
FRANKIEWICZ W., GLAPA W., GALOS K., Technika i technologia eksploatacji złóż kamieni drogowych i budowlanych, [w:] Surowce mineralne Polski. Surowce skalne. Kamienie budowlane i drogowe, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2002.
 
6.
GLAPA W., PIETKIEWICZ P., Środowiskowe i technologiczne uwarunkowania eksploatacji na przykładzie złoża granitu Siedlimowice i bazaltu Góra Kamienista, [w:] XII Konf. Aktualia i perspektywy gospodarki surowcaami mineralnymi, IGSMiE PAN, Kraków 2002.
 
7.
KARWACKI A., Wpływ ciosu na anizotropię wybranych własności technicznych i bloczność granitoidów masywu Strzegom–Sobótka, Zesz. Nauk. AGH. Geologia, t. 6, z. 2, Kraków 1980.
 
8.
KARWACKI A., Bloczność granitoidów rejonu Strzegom–Borów, [w:] Problemy rozwoju strzegomsko-borowskiego okręgu funkcjonalnego eksploatacji granitów, SGGW-AR, CBPB 04.10, Warszawa 1988.
 
9.
KOŚCIÓWKO H., SROGA C., STACHOWIAK A., Kopaliny skalne bogactwem Polski południowo-zachodniej, Mat. Symp. Jubileusz 50-lecia OD PIG. Arch. OD PIG-PIB, Wrocław 1999.
 
10.
KURAL S., MORAWSKI T., Strzegom–Sobótka granitic massif, BIG nr 227, Warszawa 1968.
 
11.
MAJEROWICZ A., Masyw granitowy Strzegom–Sobótka. Studium petrologiczne, Geol. Sudet., vol. 6, Warszawa 1972.
 
12.
NIEĆ M., Złoża kopalin budowlanych i drogowych, [w:] Surowce mineralne Polski. Surowce skalne. Kamienie budowlane i drogowe, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2002.
 
13.
PINIŃSKA J. (red.), Własności wytrzymałościowe i odkształceniowe skał. Cz. II. Skały magmowe, osadowe i metamorficzne regionu Sudetów, Katalog t. 3, Zakł. Geomechaniki IHiGI UW, Warszawa 1994.
 
14.
STEFANICKA M., WEISS M., WOJTASZEK T., Unikatowy zakład produkcji kruszyw granitowych w Kopalni Wieśnica, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 136, seria: Studia i Materiały, nr 43 Górnictwo i Geologia XIX, Wrocław 2013.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top