PL EN
Aktualne problemy wyceny złóż kopalin skalnych
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 
 
Mining Science 2013;136(Special Issue 43):233-244
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wycena aktywów geologiczno-górniczych, a w szczególności złóż kopalin skalnych, może być wykonywana dla różnych celów. Najczęściej związana jest z transakcjami kupna-sprzedaży złóż lub wykupu nieruchomości gruntowych związanych ze złożem dla zabezpieczenia eksploatacji. Niekiedy jest sporządzana w celu umożliwienia zaciągania zobowiązań pod zastaw złoża czy ujawniania wartości złoża w aktywach przedsiębiorstwa. Zgodnie z nowym Prawem geologicznym i górniczym złoża kopalin skalnych objęte są prawem własności nieruchomości gruntowej, dlatego są traktowane jako części składowe tych nieruchomości i wyceniane łącznie z nimi. Wyceny te powinny być wykonywane wspólnie przez rzeczoznawcę majątkowego i taksatora złóż kopalin w formie operatu szacunkowego. Standardy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz kodeks POLVAL Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin rekomendują w przypadku takich wyceny złóż zastosowanie podejścia dochodowego (głównie dla złóż zagospodarowanych lub zagospodarowywanych) lub porównawczego (głównie dla złóż na wczesnym etapie rozpoznania). Stan zagospodarowania złoża oraz jego status formalno-prawny w kontekście możliwości prowadzenia eksploatacji mają istotny wpływ na wartość złoża, a uzyskanie kompletu decyzji umożliwiających eksploatację złoża może nawet kilkukrotnie zwiększyć wartość jego wyceny.
 
REFERENCJE (5)
1.
KICKI J., SAŁUGA P., O potrzebie standaryzacji i opracowania polskiego Kodeksu Wyceny Złóż Kopalin, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 24, z. 2/4, 27–38, 2008.
 
2.
Kodeks Wyceny Złóż Kopalin POLVAL, Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin, Kraków 2008.
 
3.
UBERMAN R., Wycena wartości złóż kopalin. Wybrane metody wyceny, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej PWr, nr 125, seria: Studia i Materiały, nr 35, Górnictwo i Geologia XI, Wrocław 2009.
 
4.
UBERMAN R., Wycena wartości aktywów górniczo-geologicznych. Standardy wyceny, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr, nr 125, seria: Studia i Materiały, nr 35, Górnictwo i Geologia XI, Wrocław 2009.
 
5.
UBERMAN R., UBERMAN R., Podstawy wyceny wartości złóż kopalin – teoria i praktyka, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2008.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top