PL EN
W KIERUNKU NOWEGO STANDARDU WYCENY NIERUCHOMOŚCI ZE ZŁOŻAMI KOPALIN (W TYM ZŁOŻAMI KRUSZYWOWYMI)
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
 
2
Industri Kruszywa Sp. z o.o., Rogów Sobócki
 
 
Mining Science 2015;22(Special Issue 1):33-43
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wycena aktywów geologiczno-górniczych, a w szczególności złóż kopalin skalnych, może być wykonywana dla różnych celów. Najczęściej związana jest z transakcjami kupna-sprzedaży lub wykupu nieruchomości gruntowych, związanych ze złożem dla zabezpieczenia eksploatacji. Niekiedy jest sporządzana w celu umożliwienia zaciągania zobowiązań pod zastaw czy ujawniania wartości złoża w aktywach przedsiębiorstwa. Zgodnie z nowym prawem geologicznym i górniczym złoża kopalin skalnych objęte są prawem własności nieruchomości gruntowej, dlatego są traktowane jako części składowe tych nieruchomości i wyceniane łącznie z nimi. Wyceny takie mogą być sporządzane przez rzeczoznawców majątkowych, jednakże z uwagi na specyfikę zagadnień geologiczno- -górniczych wyceny takie powinny być wykonywane wspólnie przez rzeczoznawcę majątkowego i taksatora złóż kopalin. Standardy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz kodeks POLVAL Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin rekomendują w przypadku wyceny takich złóż zastosowanie podejścia dochodowego (głównie dla złóż zagospodarowanych lub zagospodarowywanych) lub porównawczego (głównie dla złóż na wczesnym etapie rozpoznania). Artykuł prezentuje założenia nowego standardu wyceny nieruchomości ze złożami kopalin, przygotowywanego wspólnie przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin.
 
REFERENCJE (7)
1.
Kodeks Wyceny Złóż Kopalin POLVAL, 2008, Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin, Kraków.
 
2.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. ws. wyceny nieruchomości oraz sporządzania operatu szacunkowego, Dz.U.2004.207.2109 ze zm.
 
3.
UBERMAN R., 2009, Wycena wartości aktywów górniczo-geologicznych. Standardy wyceny, Geologia i Górnictwo XI, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 125, Studia i Materiały, nr 35, 213–225.
 
4.
UBERMAN R., 2009, Wycena wartości złóż kopalin. Wybrane metody wyceny, Geologia i Górnictwo XI, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 125, Studia i Materiały, nr 35, 199–211.
 
5.
UBERMAN R., GALOS K., 2013, Aktualne problemy wyceny złóż kopalin skalnych, Geologia i Górnictwo XIX, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 136, Studia i Materiały, nr 43, 233–244.
 
6.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz.U.2011.187.1110 ze zm.
 
7.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r., Prawo geologiczne i górnicze, j.t. Dz.U.2015.196.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top