PL EN
DROBNE FRAKCJE ZIARNOWE Z PRZERÓBKI BAZALTÓW I ICH PRZYDATNOŚĆ W CERAMICE
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
 
2
AGH w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Wyszomirski   

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
 
 
Mining Science 2016;23(Special Issue 1):201-213
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Production of crushed aggregates from Lower Silesian basalts involves, among others, receiving of considerable amount of fine grain fractions, often dusty in character. So far, the degree of their economic utilization is low. The mineral composition of the raw basalt material contains – apart from the main components (pyroxenes, basic plagioclases and – in lesser extend – olivine and nepheline) – products of their chemical weathering, represented by clay minerals of the smectite group. It was found that these minerals should not be a negative component of basalt raw material for the manufacturing of clinker ceramic products.
 
REFERENCJE (33)
1.
BANACHOWICZ B., 1987, Właściwości i zastosowanie odpadowych surowców skalnych do szkliw.
 
2.
ceramicznych, Szkło i Ceramika 38, 1, 19–20.
 
3.
BN-77/4024-16 Odlewnicze materiały formierskie. Bentonit. Oznaczanie zawartości montmorylonitu.
 
4.
BOLEWSKI A., BUDKIEWICZ M., WYSZOMIRSKI P., 1991, Surowce ceramiczne, Wyd. Geologiczne,.
 
5.
Warszawa.
 
6.
EGGLETON R.A., WANG QIMING, 1991, Smectites formed by mineral weathering, Proc. 7th.
 
7.
EUROCLAY Conference, Dresden’91, (ed. M.Störr, K.-H. Henning, P. Adolphi), vol. 1, 313–318.
 
8.
GACKI F., FELIKS J., WYSZOMIRSKI P., 2013, Badania możliwości wykorzystania odpadowego pyłu.
 
9.
bazaltowego, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 52 (44), 3, 174–175.
 
10.
GLAPA W., SROGA C., 2015, Produkcja kruszyw w województwach dolnośląskim i świętokrzyskim.
 
11.
w latach 2009–2014, Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN, Kraków, 91, 45–65.
 
12.
GOLDICH S.S., 1938, A study in rock-weathering, Journal of Geology 46, 17–58, fide J. Konta, 1982,.
 
13.
Keramické a sklářské suroviny, Univerzita Karlová, Praha.
 
14.
KOŚCIÓWKO H., WYRWICKI R. (red.), 1996, Metodyka badań kopalin ilastych, Wyd. PIG, Warszawa-.
 
15.
Wrocław.
 
16.
MEIER L., KAHR G., 1999, Determination of the cation exchange capacity (CEC) of clay minerals.
 
17.
using the complexes of copper(II) ion with triethylenetetraamine and tetraethylenepentamine, Clays.
 
18.
and Clay Minerals 47, 3, 386–388.
 
19.
PANNA W., PROSOWICZ G., WYSZOMIRSKI P., 2014, Ocena zawartości smektytu w niektórych.
 
20.
ceramicznych surowcach ilastych na podstawie spektrofotometrycznych badań sorpcyjnych, Chemik.
 
21.
68, 7, 11–14.
 
22.
PAWLOSKI G.A., 1985, Quantitative determination of mineral content of geological samples by X-ray.
 
23.
diffraction, American Mineralogist 70, 663–667.
 
24.
Drobne frakcje ziarnowe z przeróbki bazaltów i ich przydatność w ceramice 213.
 
25.
RZECHUŁA J., 1985, Bazalt w ceramice, Materiały IV Sympozjum Wykorzystanie osiągnięć nauki do.
 
26.
zmniejszenia materiałochłonności wyrobów z tworzyw pochodzenia mineralnego, Warszawa,.
 
27.
5-6.11.1985, XVIII/1–10.
 
28.
SACHANBIŃSKI M., 2005, Surowce mineralne, [w:] J. Fabiszewski (red.) – Przyroda Dolnego Śląska,.
 
29.
Wyd. PAN, Oddział we Wrocławiu, 218.
 
30.
SMAKOWSKI T., NEY R., GALOS K. (red.) 2014, Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski.
 
31.
i świata 2012, Wyd. PIG-PIB, Warszawa.
 
32.
STOBIERSKA E., RZECHUŁA J., RUTKOWSKA M., 1988, Wtapiane bazaltowe farby ceramiczne,.
 
33.
Szkło i Ceramika 39, 5–6, 114–117.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top