PL EN
Zróżnicowanie litologiczne piaskowców jurajskich i kredowych NW obrzeżenia Gór Świętokrzyskich w kontekście ich przydatności w budownictwie
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
 
 
Mining Science 2013;136(Special Issue 43):73-83
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Scharakteryzowano wykształcenie litologiczne piaskowców jurajskich i kredowych występują- cych w północno-zachodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich. Skały z eksploatowanych złóż zaklasyfikowano do formacji litostratygraficznych i omówiono w kolejności ich znaczenia gospodarczego. Wyróżnione w badanych kamieniołomach odmiany piaskowców zestawiono pod względem barwy, uziarnienia, tekstury, struktury, stopnia zwięzłości a także miąższości ławic. Ponadto podano informacje na temat genezy, miąższości i wykształcenia kompleksów skalnych, w obrębie których złoża zostały udokumentowane. Przedstawiono również główne kierunki użytkowania rozpatrywanych piaskowców oraz podano przykłady ich zastosowania w konkretnych rozwiązaniach architektonicznych.
 
REFERENCJE (14)
1.
Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce. Stan na dzień 31 grudnia 2011, Wyd. PIGPIB, Warszawa, 2012.
 
2.
BROMOWICZ J., FIGARSKA-WARCHOŁ B., Kamienie dekoracyjne i architektoniczne eksploatowanych złóż Polski południowo-wschodniej, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PW, nr 132, Seria: Studia i Materiały, nr 39, Górnictwo i Geologia XV, Wrocław 2011.
 
3.
KOZYDRA Z., Złoża dolnojurajskich iłów ogniotrwałych na tle ogólnej budowy geologicznej północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich, Biuletyn Inst. Geol., 216, 1968.
 
4.
CHLEBOWSKI R., HAKENBERG M., MARCINOWSKI R., Albian ammonite fauna from the Chełmowa Mt near Przedbórz (Central Poland), Bull. Acad. Polon. Sci., ser. Terre 25(2), 1978, s. 91–97.
 
5.
CIEŚLIŃSKI S., Stratygrafia i tektonika kredy między Dobromierzem i Józefowem, a Przedborzem nad Pilicą, Biuletyn IG. 11, 1956.
 
6.
JURKIEWICZOWA I., Lias zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich i jego paralelizacja z liasem Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Biuletyn Inst. Geol., 200, 1967.
 
7.
KOBYLEC K., Dolnojurajskie piaskowce z okolic Przysuchy–Opoczna, ich wykształcenie i możliwości wykorzystania, Gosp. Sur. Min., t. 24, z. 2/1, 2008.
 
8.
KOBYLEC K., Tendencje w gospodarowaniu piaskowcami budowlanymi w Polsce, Gosp. Sur. Min., t. 24, z. 4/4, 2008.
 
9.
KRYSTEK M., Charakterystyka, eksploatacja i zastosowanie piaskowców z Góry Chełmo, Prz. Geol., t. 53, nr 9, 2005.
 
10.
PIEŃKOWSKI G., The epicontinental Lower Jurassic of Poland, Polish Geological Institute Special Papers, 12, 2004.
 
11.
SIKORA J., Grodzisko wczesnośredniowieczne na Górze Chełmo. Badania, interpretacje, hipotezy, Pr. i Mat. Muz. Archeol. i Etnograf. w Łodzi, seria Etnogr, nr 34, 2008.
 
12.
URBAN J., GĄGOL J., Kamieniołomy piaskowców w dawnych ośrodkach górnictwa kamiennego północnej części regionu Świętokrzyskiego jako zabytki techniki i przyrody, Prz. Geol., t. 42, nr 3, 1994.
 
13.
Wybrane arkusze Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 wraz z objaśnieniami, PIG, Warszawa.
 
14.
Wybrane objaśnienia do Mapy Geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000, PIG, Warszawa.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top