PL EN
The effectiveness of earth structures reinforcement on mining areas: numerical analysis.
 
Więcej
Ukryj
1
Wroclaw University of Science and Technology
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Michał Patryk Pachnicz   

Wroclaw University of Science and Technology, Przedborowa, 100a/2, 57-200 Przedborowa, Poland
 
Mining Science 2016;23:203–214
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawione zostało wielowariantowe zastosowanie wzmocnienia budowli ziemnej przy użyciu materiałów geosyntetycznych. Do określenia skuteczności modelowanego wzmocnienia posłużono się obliczeniami numerycznymi (MES) wykonanymi w programie ZSoil. Analizowano wpływ wybranych technologii na konstrukcję nasypu drogowego, poddanego działaniu skutków prac górniczych. Zamodelowane obciążenia odzwierciedlają w szczególności zjawiska rozpełzania terenu odpowiadające II kategorii terenu górniczego. Aby określić wpływ zastosowanych geosyntetyków na zachowanie konstrukcji porównano otrzymany w obliczeniach numerycznych stan przemieszczenia i odkształcenia. Rozważono szereg przypadków wzmocnienia, które porównywane były ze stanem referencyjnym (nasyp bez wzmocnień). Za szczególną miarę skuteczności wzmocnienia przyjęto formę i rozmiar deformacji nawierzchni drogowej. Otrzymane wyniki pokazują, że zastosowanie odpowiednio zaprojektowanego wzmocnienia w postaci konstrukcji z geosyntetyków znacząco wpływa na nośność i stateczność konstrukcji ziemnych znajdujących się w strefie oddziaływań górniczych. Dodatkowo określono wpływ gęstości siatkowania modelu na stateczność skarpy badanego nasypu. Oceny stateczności dokonano wykorzystując metodę redukcji wytrzymałości na ścinanie (SSR).
 
REFERENCJE (10)
1.
CHU J., YAN S., 2011. Recent Development in the Construction of Coastal Protection Structures, Ge-otechnics and Earthquake Geotechnics Towards Global Sustainability.
 
2.
GRUCHLIK P., KOWALSKI A.,2012. Metodyka identyfikacji i szacowania potencjalnych szkód ekolo-gicznych na terenach górniczych dla potrzeb wspomagania zarządzania terenami przekształconymi antropogenicznie, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej.
 
3.
KOWALSKI M., 2006. Wpływ przyjętych warunków brzegowych na odkształcenia modelu podłoża pod-danego wpływom deformacji górniczych, Geotechnika i Budownictwo Specjalne.
 
4.
LIU J.L., LIU J.Q.,. Chen L.W, 2008. Study on the mechanism of embankment reinforced with Geotextile by finite element method, Proceedings of the 4th Asian Regional Conference on Geosynthetics, Shanghai, China.
 
5.
ŁUPIEŻOWIEC M., 2012 The influence of the rigid geomatrixes on stiffness of the ground under the road pavements, Technical Transactions – Environment Engineering, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
 
6.
NICHOLSON P.G., 2014. Soil Improvement and Ground Modification Methods, Elsevier Inc.
 
7.
PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych.
 
8.
SĘKOWSKI J., 2002. Podstawy wymiarowania poduszek wzmacniających, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej.
 
9.
ZHOU F.L., 1996. Retrofit for Existing Buildings with Seismic Control of Structures, Post-Earthquake Rehabilitation and Reconstruction.
 
10.
ZIMMERMANN TH., TRUTY A., URBAŃSKI A., PODLEŚ K., 2010. Z_Soil.PC 2010, 3D user manu-al, Theory, Tutorials and Benchmarks, Data Preparation, Elmepress International & Zace Services Ltd, Switzerland.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586