120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Wpływ reakcji dedolomityzacji na wybrane parametry fizykomechaniczne zapraw - badania porównawcze

 
1
Instytut Techniki Budowlanej
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):3–13
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedstawiono badania wykonane na kruszywie węglanowym – na trzech dolomitach, jednym wapieniu dolomitycznym i jednym wapieniu odnośniku. Określono ich cechy fizykomechaniczne, strukturę i skład chemiczny, a przeprowadzono badania reaktywności alkalicznej wg metody AAR-2 (RILEM), przechowując próbki – świadki w wodzie. Na próbkach po badaniach reaktywności i próbkach świadkach przeprowadzono następnie badania porównawcze obejmujące wytrzymałość na ściskanie, porowatość, skład fazowy metodą dyfrakcji rentgenowskiej i analizy termicznej. Na podstawie badań stwierdzono, że im bardziej zaawansowana reakcja dedolomityzacji tym porowatość zapraw i spadek wytrzymałości po badaniach starzeniowych jest mniejszy.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Joanna Babińska   
Instytut Techniki Budowlanej, 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
 
REFERENCJE (9):
1. Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 2010 r., PIG-PIB, Warszawa 2011.
2. DENG M., TANG M., Mechanism of dedolomitization and expansion of dolomitic rocks, Cement and Concrete Research, 23, 1993.
3. GÓRALCZYK S., Reaktywność alkaliczna kruszyw węglanowych, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr. nr 108, Wrocław 2004.
4. GÓRALCZYK S., KUKIELSKA D., Jakość kruszyw, Górnictwo i geologia XV, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr. 132, Wrocław 2011.
5. GRATTAN-BELLEW P.E., MITCHELL L.D., MARGESON J., MIN D., Is alkali-carbonate reaction just a variant of alkali–silica reaction ACR=ASR?, Cement and Concrete Research, 40, 2010.
6. KATAYAMA, T., The so-called alkali–carbonate reaction (ACR) – Its mineralogical and geochemical details, with special reference to ASR, Cement and Concrete Research, 40, 2010.
7. LIANG,T., MINGSHU T., Correlation between reaction and expansion of alkali–carbonate reaction, Cement and Concrete Research, 25, 1995.
8. RILEM TC 106-AAR (AAR-2) Detection of potential alkali reactivity of aggregates – The ultra accelerated mortar bar test, Draft method, 2002.
9. SWENSON E.G., GILLOTT J.E., Alkali–carbonate rock reaction, Highway Research Record, 45, 1964.
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
Zapisz się do Newslettera
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586