120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Koncepcja rozwoju sieci badawczej na potrzeby pomiarów współczesnych ruchów tektonicznych w obszarze Książańskiego Parku Krajobrazowego

 
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
Mining Science 2013;20:19–25
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W artykule zaprezentowano koncepcję rozwoju sieci badawczej do pomiaru efektów związanych ze współczesną aktywnością tektoniczną w obszarze Książańskiego Parku Krajobrazowego. Przedstawiono pierwsze dowody potwierdzające fakt występowania przemieszczeń na powierzchniach nieciągłości o charakterze zdarzeniowym oraz instrumentarium wykorzystane w badaniach. W pracy scharakteryzowano sposób i kierunek rozwoju poligonu geodynamicznego w Książu, a także metodykę i cel prowadzenia obserwacji.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Damian Kasza
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, Na Grobli 15, 50-421 Wrocław.
 
REFERENCJE (11):
1. CACOŃ S., 2004, System kontrolno-pomiarowy jako podstawa geodynamicznych badań regionalnych i lokalnych w Sudetach i na bloku przedsudeckim, Prace Instytutu Geodezji i Kartografii Akademii Rolniczej we Wrocławiu tom L, zeszyt 107, Wrocław, 109–125.
2. CHOJNICKI T., BLUM P. A., 1996, Analysis of ground movements at the Ksiaz observatory in 1974- 1993, Artificial Satellites, vol. 31, no. 3, 123–129.
3. KACZOROWSKI M., 2006, High-resolution Wide-Range Tiltmeter: Observations of Earth Free Oscillations Excited by the 26 December 2004 Sumatra – Andaman Earthquake, Monograph: Earthquake Source Asymmetry, Structural Media and Rotation Effects. pp. 493–520, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.
4. KACZOROWSKI M., 2007, Preliminary results of investigations of long lasting non-tidal signals observed by horizontal pendulums and long water tube tiltmeters in Low Silesian Geodynamic Laboratory of PAS in Ksiaz, Acta Geodyn.Geomater., Vol. 4, No (148), 1–11.
5. KACZOROWSKI M., 2009, Discussion on strong non-tidal signals registered by horizontal pendulums and water tube tiltmeters in Geodynamic Laboratory of PAS in Ksiaz, Acta Geodyn. Geomater. Vol. 6, No. 3(155), 369–381.
6. KACZOROWSKI M., WOJEWODA J., 2011, Neotectonic activity interpreted from a long water-tube tiltmeter record at the SRC Geodynamic Laboratory in Ksiaz, Central Sudetes, SW Poland, Acta Geodyn. Geomater. Vol. 8, No. 3 (163).
7. KAPŁON J., 2005, Badania geodynamiczne na obiekcie „Dobromierz”, Proceedings of the 7th Professional Conference of Postgraduate Students "JUNIORSTAV 2005", Brno.
8. MARCINOWSKI R., MARDAL T. [red.], 2004, Słownik jednostek litostratygraficznych Polski, Tom I: jednostki formalne prekambru i paleozoiku, http://slp.pgi.gov.pl, dostęp 05.04.2013.
9. MĄKOLSKI K., 2000, Projekt geodynamicznych badań współczesnych ruchów Karkonoszy oraz ich pogórza, Monograph: Opera Corcontica 37: 103–107.
10. OBERC J., 1972, Tektonika. Sudety i obszary przyległe, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa.
11. RDOŚ WROCŁAW, 2011, Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o spotkaniu dyskusyjnym/warsztacie związanym z opracowaniem projektu planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000 PLH020020 Przełomy Pełcznicy pod Książem, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, http://wroclaw.rdos.gov.pl/ima..., dostęp 05.04.2013.
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
Podobne artykuły
Zapisz się do Newslettera
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586