PL EN
IDENTYFIKACJA OPTYMALNYCH CECH DIAGNOSTYCZNYCH WIELOSTOPNIOWYCH PRZEKŁADNI ZĘBATYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
 
 
Autor do korespondencji
Walter Bartelmus   

Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2006;VIII(1):11-22
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Równoczesne występowanie wielu uszkodzeń przekładni i możliwości ich identyfikacji na podstawie symptomów drganiowych nie są przedmiotem opracowań literaturowych. Autorzy w większości prac skupiają się na identyfikacji pojedynczych uszkodzeń na podstawie jednego symptomu. Referat przedstawia badania nad doborem optymalnych cech diagnostycznych w warunkach wzrastającej degradacji przekładni i związanej z tym wzrastającej liczbie uszkodzeń. Przedstawia również problem doboru punktu odbioru sygnału. W wyniku odbioru sygnału z wielu punktów otrzymuje się wielowymiarową macierz, z której należy wybrać punkt, dla którego uzyskuje się najlepszą rozdzielczość symptomów przypisanych określonym uszkodzeniom. Zagadnienia te sprowadzają się do odpowiedzi na następujące pytania: jakie symptomy dają lepsze wyniki klasyfikacji różnych uszkodzeń, w jakim punkcie odbioru sygnału separacja klas stanu technicznego dobry/zły jest największa oraz czy możliwa jest redukcja macierzy symptomów?
 
REFERENCJE (21)
1.
ADAMCZYK J., CIOCH W., KRZYWORZEKA P., Możliwości neuronowej klasyfikacji stanu w zmiennych warunkach pracy obiektu, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn 2 (118), 1999.
 
2.
BARTELMUS W., Diagnostyka przekładni zębatych, Górnictwo Odkrywkowe 1991, nr 2, s 1-44.
 
3.
BARTELMUS W., VibrationCondition Monitoring of Gearboxes, Machine Vibration, Springer –Verlag London Limited, pp 178-189, 1992.
 
4.
BARTELMUS W., Diagnostyka Maszyn Górniczych, Górnictwo Odkrywkowe, Wyd. Śląsk, 1998.
 
5.
BARTELMUS W., Mathematical modeling of gearboxes vibration for fault diagnosis, International Journal of Comadem, 2000, 3(3), pp5-15.
 
6.
BARTELMUS W., Mathematical Modelling and Computer Simulations as an Aid to Gearbox Diagnostics, Mechanical Systems and Signal Processing, 2001a, Vol.15, nr5, s. 855-871.
 
7.
BARTELMUS W., ZIMROZ R., Vibration Condition Monitoring of two stage gearboxes, 4th Intern. Conf. Acoustical and Vibratory Surveillance Methods and Diagnostics Techniques, France 2001b, s.645.
 
8.
BARTELMUS W., Computer aided multistage gearbox diagnostic inference by computer simulation, Scientific papers of the Institute of Mining of the Wroclaw University of Technology 2002a.
 
9.
BARTELMUS W., ZIMROZ R., Condition Monitoring of Belt Conveyor Transmissions, Mine Planning And Equipment Selection 2002. Proc. of 12th Internat Symposium. Czech Rep, 2002b, s.393 – 402.
 
10.
BARTELMUS W., ZIMROZ R., BATRA H., Gearbox vibration signal pre-processing and input values choice for neural network training AIMETH, 2003.
 
11.
BARTELMUS W., ZIMROZ R., Application of self-organised networks for supporting conditio evaluation of gearboxes AIMETH, 2004.
 
12.
BARTKOWIAK A., CEBRAT S., MACKIEWICZ P., Probabilistic PCA and neutral networks in search of representative features fr some yeast genome data, AIMETH, 2004.
 
13.
CIUPKE K., Attributes selection in machinery diagnostics, AI-Meth Methods of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering Gliwice 2001, Poland.
 
14.
GIBIEC M., UHL T., Zastosowanie technik Datamining w diagnostyce, Mech i Autom. Górnictwa, 2004, nr 9.
 
15.
HAN J., KAMBER M., Data Mining: Concepts and Techniques Morgan Kaufman Publishers, 2000.
 
16.
KORBICZ J., KOSCIELNY J., KOWALCZUK Z., CHOLEWA W., Diagnostyka procesów. Modele Metody sztucznej inteligencji Zastosowania, WNT, Warszawa 2002.
 
17.
KURZYNSKI M., 1997, Rozpoznawanie obiektów - metody statystyczne, Oficyna Wydawnicza Pol. Wrocławskiej, Wrocław, 1997.
 
18.
LIAO S., LIU T., SHI, G ZHANG Gearbox condition monitoring using self organizing feature maps. Proc Instit. Mech. Engrs vol 218p 119-128, 2000.
 
19.
MALINA W., SOBCZAK W., Metody selekcji i redukcji informacji, WNT, Warszawa, 1985.
 
20.
VECER, P., SMÍD R., KREIDL M., Application of the Self-Organizing Map to Manual Automotive Transmission Diagnostics. In ISSPIT 2003 [CD-ROM]. Darmstadt: IEEE, 2003.
 
21.
ZIMROZ R., Metoda diagnostyki wielostopniowych przekładni zębatych w układach napędowych przenośników taśmowych z zastosowaniem modelowania Rozprawa Doktorska, Politechnika Wrocławska, 2002.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top