PL EN
Górnictwo odkrywkowe w gminnych dokumentach planistycznych
 
 
Więcej
Ukryj
1
Biuro Urbanistyczne Ecoland, Wrocław
 
 
Mining Science 2013;136(Special Issue 43):253-267
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Opisano zmiany wywołane wejściem w życie na początku 2012 r. nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w sferze łączącej planowanie przestrzenne w gminach i głównie odkrywkową dzia- łalność górniczą, wskazując na dylematy wiążące się z interpretacją obecnego stanu prawnego. Przedstawiono regulacje mające na celu ochronę udokumentowanych złóż kopalin oraz wód podziemnych. Następnie omówione jest zagadnienie interpretowania ustalonego w planach miejscowych przeznaczenia nieruchomości oraz ustalonego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sposobu ich wykorzystywania, dla możliwości wydania koncesji. Zaprezentowano również regulacje przesądzające o możliwości sporządzania planów miejscowych dla terenów górniczych oraz specyfikę ich problematyki, a także konsekwencje wynikające z potrzeby zapewnienia zgodności tych planów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 
REFERENCJE (7)
1.
Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach na koniec 2010 roku. skrót opracowania dla Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, koordynacja P. Śleszyński, PAN IGiPZ, Warszawa 2012.
 
2.
KOZIŃSKI J., Doktryna swobody budowlanej, aspekty ekonomiczne i urbanistyczne, [w:] Problemy planistyczne Wiosna 2012. ZOIU 1/12, s. 5–24, Wrocław 2012.
 
3.
LIPIŃSKI A., MIKOSZ R., Komentarz do ustawy prawo geologiczne i górnicze, Wydanie II, ABC 2003 (stan prawny na: 2003.05.30).
 
4.
STEFANOWICZ J.A., Koncesje i użytkowanie górnicze w nowym prawie geologicznym i górniczym, Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN, nr 81, s. 5–29, Kraków 2011.
 
5.
Usuwanie przez przedsiębiorców górniczych szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego (informacja o wynikach kontroli), NIK, Warszawa 2012.
 
6.
WILAND M., Planowanie miejscowe na terenach górniczych i w uzdrowiskach, [w:] Otoczenie prawne planów miejscowych. Wiosenne seminaria szkoleniowe, Zeszyt nr ZOIU 1/4, Wrocław 2004.
 
7.
WILAND M., Zapisy planów miejscowych i studiów gmin wiążące się z oddziaływaniami górniczymi w LGOM, [w:] Wpływy dynamiczne wywołane działalnością górniczą na obiekty budowlane na powierzchni terenu górniczego oraz ich prezentacja w dokumentach planistycznych, Lubin 2012.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top