PL EN
Problemy przy pobieraniu i pomniejszaniu próbek kruszyw mineralnych
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział SiMB w Krakowie
 
2
AGH w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
 
 
Mining Science 2013;136(Special Issue 43):157-167
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule poruszono problemy związane z procesem pobierania i przygotowywania do dalszych analiz próbek materiałów uziarnionych. Przedstawiono zależności pomiędzy minimalną masą próbki a jej uziarnieniem w zależności od rodzaju wykonywanej analizy. Dokonano analizy porównawczej składów granulometrycznych próbek pobranych ręcznie i automatycznie. Opisano błędy występujące przy pobieraniu i pomniejszaniu próbek, mające wpływ na uzyskiwane wyniki badań.
 
REFERENCJE (3)
1.
PN-EN 932-1:1999, Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek.
 
2.
PN-EN 932-2:2001, Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pomniejszania próbek laboratoryjnych.
 
3.
TUMIDAJSKI T., SARAMAK D., Metody i modele statystyki matematycznej w przeróbce surowców mineralnych, Wyd. AGH, 2009.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top