PL EN
Przywęglowa skała płona - odpad czy surowiec?
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8
 
 
Autor do korespondencji
Stafan Góralczyk
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8
 
 
Mining Science 2009;125(35):95-103
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedstawiono wyniki badań dotyczących wykorzystania skały płonej po procesach wzbogacania i przeróbki węgla do produkcji kruszyw. Skały pochodzące bezpośrednio z otoczenia krajowych złóż węgla kamiennego poddano przeróbce w warunkach przemysłowych na specjalnie zbudowanej doświadczalnej linii technologicznej o wydajności 40 t/h. W wyniku badań uzyskano tylko poprzez przeróbkę mechaniczną kruszywo o powtarzalnych parametrach fizykomechanicznych przydatna do zastosowań w betonach nie narażonych na zamarzanie oraz na podbudowy dróg dla warstw izolowanych przed zamarzaniem.
 
REFERENCJE (7)
1.
OLEŃSKI J. i in., Mały rocznik statystyczny 2008, GUS, Warszawa, s. 568-569.
 
2.
PN-EN 1097-2:2000, Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw, Metoda oznaczania odporności na rozdrabnianie, Polska Norma, PKN, Warszawa.
 
3.
PN-EN 1097-6:2002, Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw, Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości, Polska Norma, PKN, Warszawa.
 
4.
PN-EN 1367-1:2001, Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych, Oznaczanie mrozoodporności. Polska Norma, PKN, Warszawa.
 
5.
STANKIEWICZ J., FILIPCZYK M., BLAJER M.. Badania w skali przemysłowej technologii produkcji kruszyw z określonych surowców poszczególnych kopalni, Praca IMBiGS, Warszawa 2008.
 
6.
STANKIEWICZ J., FILIPCZYK M., BLAJER M., Wykonanie prac badawczych w zakresie wykorzystania odpadów pogórniczych, Praca IMBiGS, Warszawa 2008.
 
7.
STANKIEWICZ J., UZUNOW E., FILIPCZYK M., Badania możliwości wyprodukowania i zastosowania kruszyw z przywęglowej odpadowej skały płonej do produkcji betonów. Praca IMBiGS, Warszawa 2008.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top