120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Sukces w zgodzie z naturą -historia powstania kopalni "Piława Górna"

Jan Łuczak 2,  
Jacek Patyk 2,  
 
1
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 31-261 Kraków, ul. Józefa Wybickiego 7
2
Dolnośląskie Surowce Skalne Sp. zo.o., 00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1/XXXIII P
Mining Science 2009;125(35):63–78
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedstawiono uwarunkowania sozologiczne związane z zaprojektowaniem i wybudowaniem kopalni kruszyw ze złoża amfibolitu i migmatytu Piława Górna. Podjęto próbę oceny tego przedsięwzięcia z wykorzystaniem obiektywnych kryteriów atrakcyjności geologoczno-górniczej.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Krzysztof Galos
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 31-261 Kraków, ul. Józefa Wybickiego 7
 
REFERENCJE (8):
1. GALOS K., Zmiany na rynku kruszyw naturalnych łamanych w Polsce po roku 2000, Prace Naukowe Inst. Górn. PWr. nr 125, seria Studia i Materiały nr 35, Wrocław 2009.
2. Bilans Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polski i Świata 2007, Wyd. IGSMiE PAN Kraków (w druku).
3. GALOS K., GLAPA W., Wystarczalność zasobów dolnośląskich złóż kamieni łamanych w świetle rozwoju eksploatacji i uwarunkowań środowiskowych, Gosp. Sur. Min. t. 24, z. 2/4. 2008.
4. GALOS K., Kopalnia Pilawa Górna, Autostrady nr 6/2008.
5. Mapa sozologiczna powiatu dzierżoniowskiego. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2001.
6. Program ochrony środowiska dla gminy Dzierżoniów, PPD WROTECH Sp. z o.o., PPW Czyste Powietrze Sp. z o.o., 2004.
7. Program ochrony środowiska dla miasta Piława Górna, PPD WROTECH Sp. z o.o., PPW Czyste Powietrze Sp. z o.o., 2004.
8. SERMET E., GÓRECKI J., Ocena geologiczno-górniczej atrakcyjności złóż kamieni łamanych i blocznych, Surowce i Maszyny Budowlane 5/2007.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586