120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Uwarunkowania procesu utylizacji odpadów w przedziale rentowności

Marek Obrzut 1,  
 
1
Wydział Zarządzana AGH
2
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Mining Science 2009;125(35):145–160
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Jednym z elementów charakteryzujących proces produkcji górniczej jest próg rentowności. Wielkość ta wyznaczana jest jako punkt przecięcia kosztów produkcji i przychodów z jej sprzedaży. Badanie kosztów i przychodów w szerszym przedziale i dłuższym czasie pozwala na wyznaczenie rzeczywistego kształtowania się przychodów i kosztów. W konsekwencji otrzymuje się przedział rentowności. Wewnątrz tego przedziału istnieją rożne wielkości rentowności produkcji. Przedstawiono to za pomocą funkcji elastyczności kosztów, przychodu i elastyczności ceny zależnie od wielkości produkcji na przykładzie utylizacji odpadów w produkcji górniczej.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Marek Obrzut
Wydział Zarządzana AGH
 
REFERENCJE (7):
1. BERKOWSKI J., Próg rentowności jako narządzie zarządzania w przedsiębiorstwach produkujących kruszywa, Surowce i Maszyny Budowlane, 4/2005.
2. KRYŃSKI H.E., Matematyka dla ekonomistów, PWN, Warszawa 1975.
3. OBRZUT M., Metoda kompleksowej oceny sezonowości na przykładzie kopalin pozyskiwanych odkrywkowo, Górnictwo Odkrywkowe, z. 7-8, 2004.
4. OBRZUT M., Metoda oceny opłacalności utylizacji odpadów z eksploatacji surowców skalnych na przykładzie kopalni Zalas, Praca doktorska, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH, 2003.
5. STRYSZEWSKI M., Economic aspects of Lithosphere Protectionin Exploatatation of Rock Mine-rals; Polish Journalof Environmental Studies, Vol. 13, Suplement III, 2004.
6. STRYSZEWSKI M., Optymalizacja wielkości produkcji regionu surowcowego zależnie od struktury popytu, Zeszyty Naukowe Górnictwo, AGH, 23, z. 2, 1999.
7. TRZASKUS B., Metoda wyznaczania wielkości granicznych parametrów ekonomicznych w warunkach dwuskładnikowych cen dystrybucji gazu, Praca doktorska, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH, 2004.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586