PL EN
Koszty transportu kolejowego i samochodowego w kontekście bilansowania rynku surowców skalnych w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Zakład Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Surowcami i Energią
 
 
Mining Science 2013;136(Special Issue 43):21-35
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Intensyfikowany w ostatnich latach rozwój inwestycji w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i infrastrukturalnym wymaga znacznych ilości surowców skalnych. W sytuacji znacznych niedoborów kruszyw w regionach deficytowych zachodzi potrzeba transportowania kruszyw z regionów posiadających nadmierne w stosunku do potrzeb własnych zdolności produkcyjne. Do przewozu kruszyw wykorzystywane w Polsce są w zasadzie dwa rodzaje środków transportu, a mianowicie: kolejowy i samochodowy. Wybór rodzaju transportu jest uwarunkowany możliwo- ściami technicznymi przewozu i względami ekonomicznymi, przy czym transport kolejowy praktycznie nie występuje jako samodzielny środek, ponieważ zwykle zachodzi konieczność dostarczenia kruszywa samochodem do rampy/bocznicy kolejowej, a później do odbiorcy. W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących kosztów przewozu kruszyw transportem samochodowym i kolejowym. Na ich podstawie określono graniczne opłacalne odległości przewozu analizowanymi środkami transportu dla różnych ładowności z uwzględnieniem ewentualnych opustów. W podsumowaniu podkreślono konieczność wykorzystania w większym stopniu transportu kolejowego kruszyw na dalsze odległości i wskazano na niezbędne przedsięwzięcia modernizacyjne sieci kolejowej.
 
REFERENCJE (5)
1.
GAWLIK L., UBERMAN R., KRYZIA D., MOKRZYCKI E., NEY R., Strategie i scenariusze tech¬nologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych. Zadanie 6. Scenariusze Technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w głównych regionach Polski w nawiązaniu do występującego zapotrzebowania na nie. Etap 6.5. Region Mazowiecko-Mazursko-Podlaski. Temat 6.5.3. Analiza kosztów transportu surowców skalnych do odbiorców z określeniem granic transportu samochodowego i kolejowego, IGSMiE PAN, (niepubl.), Kraków 2011.
 
2.
STRYSZEWSKI M., UBERMAN R., Określenie ekonomicznego promienia przewozu oraz stref dystrybucji węgla brunatnego z małych złóż do odbiorców, Zeszyty Naukowe AGH, Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne, nr 1084, z. 36, 1987, s. 41-55.
 
3.
STRYSZEWSKI M., NIEĆ M., UBERMAN R., CHULIST R., KAWULAK M., SALAMON E., Programowanie eksploatacji i zagospodarowania terenów pogórniczych złóż kruszywa naturalnego w dolinach rzek karpackich na przykładzie Karpat Zachodnich, Ucz. Wyd. Naukowo-Dyd., Kraków 2006.
 
4.
Taryfa towarowa PKP CARGO S.A., obowiązująca od 1 stycznia 2011r.
 
5.
Regulamin sprzedaży usług przewozów towarowych przez PKP CARGO S.A. 2011.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top