PL EN
METODY OKREŚLANIA UDZIAŁU DOPŁYWÓW WÓD Z ZASOBÓW DYNAMICZNYCH I STATYCZNYCH W CAŁKOWITYM DOPŁYWIE WÓD PODZIEMNYCH DO KOPALŃ
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
 
 
Autor do korespondencji
Monika Derkowska-Sitarz   

Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2006;VIII(1):167-177
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Ogólny dopływ wody do kopalni złożony jest z wielu składowych W pracach badawczych prowadzonych przez autorów wykorzystywano materiały pomiarowe dotyczące ilości odprowadzanych z kopalń wód o bardzo różnej jakości i różnej częstotliwości wykonywania. W związku z tym zachodziła konieczność opracowania metod wyznaczenia poszczególnych składowych dopływu, dostosowanych do posiadanych danych hydrogeologicznych. W niniejszej pracy opisano metody wyznaczenia poszczególnych składowych dopływu ogólnego do kopalń. Składowe te zostały wyznaczone i przedstawione na schematach załączonych do niniejszej pracy. Z omówienia wyłączono jedynie metody badań modelowych. Niektóre z prezentowanych metod obliczeń opisano w literaturze naukowej po raz pierwszy.
 
REFERENCJE (8)
1.
BINDEMANN N. N.,1962; K opriedielenju estestviennych zapsov podziemnych vod. Rozv. i Ochr. Nedr. 1/1962 Moskwa.
 
2.
BINDEMANN N. N.,1963; Ocenka eksploatacjonnych zapsov podziemnych vod. Gosgeotechnizdat, Moskwa.
 
3.
NATERMANN E., 1951; Die Line das langfristigen Grundwassers (AuL) und die Trockenwetterabflusslinie (TWL), Die Wasserwirtschaft (Sondern).
 
4.
SAWICKI J., 1978; Ważniejsze typy bilansu wód podziemnych Polski południowo zachodniej. Pr. dokt. (maszynopis) Archiw. Inst. Hydrogeologii Ogólnej, Wydz. Geologii Uniw. Warszawskiego.
 
5.
SAWICKI J., 1978; Krzywe zasilania podziemnego rzek i krzywe stanów retencji – konstrukcja i zastosowanie. Acta Univ. Wratislav., No 313, Prace Geologiczno-Mineralogiczne V, Wrocław. s. 105- 117.
 
6.
SAWICKI J., 2000; Zmiany naturalnej infiltracji opadów do warstw wodonośnych pod wpływem głębokiego, górniczego drenażu. Oficyna Wyd. Politechn. Wrocł. Wrocław.
 
7.
SAWICKI J., DERKOWSKA M, 2002; Spływ powierzchniowy i dopływ wód podziemnych do kopalń. Uwagi metodyczne dotyczące ich wyznaczania. W: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr. nr 102, Seria: Studia i Materiały nr 29. Oficyna Wydawnicza PWr., Wrocław.
 
8.
SCHRÖDER, G., 1952; Die Wasserreserben des obern Emsgabites, Bes. Mitteil Deutsch. Gewässek., No. 5.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top