120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Hydrogeologiczne i górnicze uwarunkowania eksploatacji złoża węgla brunatnego "Złoczew"

 
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa
Mining Science 2010;131(38):127–148
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W artykule opisano warunki hydrogeologiczne bardzo głęboko występującego złoża węgla brunatnego „Złoczew”, jego usytuowania w rowie tektonicznym. Zwrócono uwagę na liczne uskoki, któ- re spowodowały dosyć silne zróżnicowanie wysokości stropu i spągu złoża. Złoże usytuowane jest w otoczeniu wapieni górnej jury, również silnie zaangażowanych tektonicznie i miejscami z rozwiniętymi zjawiskami krasowymi. Charakter budowy geologicznej, usytuowania złoża i otoczenie utworów o lokalnie bardzo dobrych warunkach przepływu wód podziemnych wskazuje na konieczność wyboru nieco innego systemu odwadniania, niż dotychczas stosowanego w odkrywkach „Bełchatów” i „Szczerców”. Jednocześnie głębokość złoża i jego silne zawodnienie stawia pytanie, czy i w jakich warunkach jego eksploatacja byłaby ekonomicznie uzasadniona.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Józef Sawicki
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
REFERENCJE (16):
1. PŁOCHNIEWSKI Z. (red.), Mapa Hydrogeologiczna Polski, skala 1: 200 000 wraz z objaśnieniami, Arkusz Kalisz, Wyd. Geologiczne, Warszawa 1989.
2. RÓŻKOWSKI A. (red.), Mapa Hydrogeologiczna Polski, skala 1: 200 000 wraz z objaśnieniami, Arkusz Kluczbork, Wyd. Geologiczne, Warszawa 1988.
3. HERBICH P. (red.), Mapa Hydrogeologiczna Polski, Min. Środowiska, skala 1:50 000 wraz z objaśnieniami, Arkusz Złoczew, Wyd. PIG, Warszawa 2000.
4. PACHOLEWSKI A. (red.), Mapa Hydrogeologiczna Polski, Min. Środowiska, skala 1:50 000 wraz z objaśnieniami, Arkusz Wieluń, Wyd. PIG, Warszawa 2000.
5. HERBICH P. (red.), Mapa Hydrogeologiczna Polski, Min. Środowiska, skala 1:50 000 wraz z objaśnieniami, Arkusz Lututów, Wyd. PIG, Warszawa 2000.
6. RÓŻKOWSKI A. (red.), Mapa Hydrogeologiczna Polski, Min. Środowiska, skala 1:50 000 wraz z objaśnieniami, Arkusz Skomlin, Wyd. PIG, Warszawa 2000.
7. HERBICH P. (red.), Mapa Hydrogeologiczna Polski, Min. Środowiska, skala 1:50 000 wraz z objaśnieniami, Arkusz Widawa, Wyd. PIG, Warszawa 2000.
8. PACHOLEWSKI A. (red.), Mapa Hydrogeologiczna Polski, Min. Środowiska, skala 1:50 000 wraz z objaśnieniami, Arkusz Osjaków, Wyd. PIG, Warszawa 2000.
9. BRANOWSKI J., MAŃKOWSKA A., Mapa geologiczna Polski bez utworów czwartorzędowych 1:200 000, arkusz Kalisz, Opracowanie: Inst. Geologiczny; Wyd. Geologiczne, Warszawa 1972.
10. MIŁACZEWSKA E. (redakcja) Praca zbiorowa, Atlas tektoniczny Polski 1: 750 000, PIG, Warszawa 1998.
11. Centralny Bank Danych Geologicznych; Odpisy 90 profili otworów badawczych, surowcowych – poszukiwawczych i hydrogeologicznych w otoczeniu złoża węgla brunatnego „Złoczew”.
12. ZYGAR J., Kombinat Geologiczny „Zachód”, autor; Kompleksowa dokumentacja geologiczna złoża węgla brunatnego „Złoczew” w kategorii C–2 (niepubl.), Centr. Archiw. Geologiczne PIG nr 4327/197, Wrocław 1979.
13. SAWICKI J., Zmiany naturalnej infiltracji opadów do warstw wodonośnych pod wpływem głębokiego, górniczego drenażu, Ofic. Wyd. PWr., Wrocław 2000.
14. SAWICKI J., DERKOWSKA-SITARZ M., Metody określenia udziału dopływów wód z zasobów dynamicznych i statycznych w całkowitym dopływie wód podziemnych do kopalń, Prace Nauk. Instyt. Górnictwa PWr. Nr 113, Studia i Materiały Nr 31, Wrocław 2005.
15. WILK Z. (red.), Hydrogeologia polskich złóż kopalin i problemy wodne górnictwa. Tom 1. Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2003.
16. BUTRA J. (red.), Studium wykonalności zagospodarowania złoża węgla brunatnego „Złoczew” – Koncepcja zagospodarowania zagospodarowania złoża węgla brunatnego „Złoczew”, PWr., Wydz. Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Wrocław 2009.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586