120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Koncepcja rekultywacji i docelowego zagospodarowania kopalni wapienia "Kujawy"

Anna Ostręga 1  ,  
 
1
AGH w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
2
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
3
Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków
4
Zakład Górniczy KUJAWY w Bielawach
Mining Science 2011;132(Special Issue 39):207–224
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedstawiono koncepcję rekultywacji i docelowego zagospodarowania największej w Polsce kopalni surowców skalnych – Kopalni Wapienia „Kujawy”, opracowaną na podstawie szerokiej analizy obszaru (uwarunkowania geologiczno-górnicze, hydrologiczne, środowiskowe) jak i jego otoczenia (uwarunkowania przestrzenne, środowiskowe i społeczno-gospodarcze). Podkreślono aspekt kulturowy kopalni; 150-letnią historię eksploatacji i obiektów zabytkowych o znaczeniu ponadregionalnym, co nie pozostaje bez znaczenia dla koncepcji rekultywacji i zagospodarowania. Zwrócono uwagę, że mimo długiej jeszcze perspektywy eksploatacji koniecznym jest wczesne projektowanie rekultywacji oraz docelowej wizji zagospodarowania terenów pogórniczych. Zakres prac górniczych w końcowej fazie eksploatacji oraz prac rekultywacyjnych powinien być taki, aby było możliwe zagospodarowanie terenu według nakreślonej wizji odzwierciedlającej uwarunkowania techniczno-środowiskowe oraz potrzeby społeczno-gospodarcze regionu.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Anna Ostręga   
AGH w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
 
REFERENCJE (6):
1. KOZŁOWSKI H., IDZIK J., Kujawski Okręgu Eksploatacji Surowców Węglanowych, [w:] Gospodarka surowcami mineralnymi na tle kształtowania warunków przyrodniczych w Kujawskim Okręgu Eksploatacji Surowców Węglanowych, Wyd. SGGW-AR, z. 45, Warszawa 1990.
2. NIEĆ M., UBERMAN R. (kier.), Dokumentacja geologiczna zasobu kamienia wapiennego o frakcji 0–20 mm, AGH, Kraków 1995.
3. OSTRĘGA A. (kier.), Projekt rekultywacji Zakładu Górniczego Kujawy, AGH (niepubl.), Kraków 2010.
4. OSTRĘGA A., UBERMAN R., Kierunki rekultywacji i zagospodarowania – sposób wyboru, klasyfikacja i przykłady, Mat. IX Krajowego Zjazdu Górnictwa Odkrywkowego, Górnictwo i Geoinżynieria, z. 4, 2010.
5. POLAK K., Określenie czasu i sposobu wypełniania wyrobisk końcowych wodą, [w:] Projekt rekultywacji Zakładu Górniczego Kujawy, AGH (niepubl.), Kraków 2010.
6. UBERMAN R. (red.), Gospodarka surowcami mineralnymi na tle kształtowania warunków przyrodniczych w Kujawskim Okręgu Eksploatacji Surowców Węglanowych, Wyd. SGGW-AR, z. 45, Warszawa 1990.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586