PL EN
Właściwości absorpcyjne kruszyw drogowych
 
 
Więcej
Ukryj
1
TPA Instytut Badań Technicznych w Pruszkowie
 
 
Mining Science 2013;136(Special Issue 43):269-281
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Kruszywa mineralne charakteryzują się obecnością pustych przestrzeni, które mogą być dostępne dla lepiszczy asfaltowych podczas produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych (skrótowo MMA). Zapisy normowe mówią, że przeciętna objętościowa absorpcja lepiszcza wynosi około 1/3 objętości zewnętrznych (dostępnych) porów w kruszywie. Oznacza to, że porowatość rzędu 1,5% (V/V) będzie powodowała maksymalną absorpcję lepiszcza około 0,5% (V/V) lub 0,2% (m/m). W polskich Wymaganiach Technicznych (WT-2 2010), dotyczących ustalania składu tych mieszanek, nie wprowadzono żadnej procedury uwzględniającej absorpcję asfaltu przez kruszywo.
 
REFERENCJE (12)
1.
BŁAŻEJOWSKI K., SMA. Teoria i praktyka, Rettenmaier Polska Sp. z o.o., Wydanie 1, Warszawa 2007.
 
2.
IWAŃSKI M., Adsorpcja asfaltu przez kruszywo w mieszance mineralno-asfaltowej, Drogownictwo, 9/2012.
 
3.
KOWALSKI S.J., Inżynieria Materiałów Porowatych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004.
 
4.
Mix design methods for asphalt concrete and other hot-mix types, The Asphalt Institute Manual Series No. 2 (MS-2).
 
5.
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2010, Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne, Warszawa 2010.
 
6.
TP Asphalt-StB, Teil 1. Bindemittelgehalt, FGSV 2010.
 
7.
AASHTO T 85, Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregate.
 
8.
ASTM D 2041, Standard Test Method for Theoretical Maximum Specific Gravity and Density of Bituminous Paving Mixtures.
 
9.
PN-EN 1097-6: 2002+AC:2004+Ap1:2005+A1:2006 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości.
 
10.
PN-EN 12697-5:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – część 5: Oznaczanie gęstości.
 
11.
PN-EN 12697-5:2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – część 5: Oznaczanie gęstości (wersja angielska).
 
12.
PN-EN 13302:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepkości dynamicznej lepiszczy asfaltowych lepkościomierzem obrotowym.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top