PL EN
Najważniejsze problemy górnictwa odkrywkowego na początku XXI wieku
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Górnictwa Odkrywkowego, Kraków
 
2
Okręgowy Urząd Górniczy, Wrocław
 
 
Mining Science 2011;132(Special Issue 39):149-163
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia ważniejsze problemy górnictwa odkrywkowego w Polsce na początku XXI wieku. Górnictwo odkrywkowe wydobywa obecnie poza węglem brunatnym ponad 250 mln ton róż- nych innych kopalin. Polska to wielki plac budowy. Budowane są drogi lokalne i autostrady, lotniska i szlaki kolejowe. Zapotrzebowanie na te kopaliny ma wzrosnąć w okresie dwóch następnych dekad do 350 mln ton/rok, natomiast baza zasobowa wielu kopalin skalnych, w tym również kruszyw posiada zasoby operatywne tylko na 10–20 lat. Polska, jako kraj zasobny w te kopaliny, w sytuacji tylko teoretycznie dostępnej bazy surowców, nie będzie wydobywać ich u siebie. Dla budowy infrastruktury, wykonawcy będą zmuszeni sprowadzać kruszywa z zagranicy, zapewniając tym samym zyski i miejsca pracy naszym sąsiadom. W celu stworzenia właściwych warunków rozwoju dla dzia- łalności górniczej, należy zadbać o stabilność przepisów prawa, w tym likwidacje barier prawnych w zakresie zabezpieczania złóż dla późniejszej eksploatacji, udostępniania złóż oraz budowę nowych kopalń poprzez uproszczenie procedur koncesyjnych
 
REFERENCJE (8)
1.
BADERA J., Konflikty społeczne na tle środowiskowym związane z udostępnieniem złóż kopalin w Polsce, Mat. Konf. XIX Konferencja Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, IGSMiE PAN, Rytro 2009.
 
2.
KASZTELEWICZ Z., PTAK M., Wybrane problemy zabezpieczania złóż węgla brunatnego w Polsce dla odkrywkowej działalności górniczej, Polityka Energetyczna, tom 12, z. 2/2, Zakopane 2009.
 
3.
KABZIŃSKI A., Kruszywa w Polsce 1989−2008, 1. Forum Producentów Kruszyw, Wyd. ABC Kruszywa, Warszawa 2009.
 
4.
NIEĆ M., RADWANEK-BĄK B., Wykorzystanie złóż kopalin w Polsce a zagrożenia bezpieczeństwa surowcowego kraju, Przegląd Geologiczny, vol. 57, nr 7, 2009.
 
5.
NIEĆ M., RADWANEK-BĄK B., Ochrona złóż kopalin warunkiem bezpieczeństwa surowcowego kraju. Wstępne propozycje uregulowań prawnych, Konferencja Zagrożenia dla bezpieczeństwa surowcowego kraju, praca niepublikowana, AGH, Kraków 2010.
 
6.
NEY R., GALOS K., Bilans Polskich Surowców Mineralnych, Rekomendacja dla KPZK, 2008 r. IGSMiE PAN, Kraków 2008.
 
7.
PTAK M., Ochrona środowiska jako prawny, techniczny i ekonomiczny czynnik procesu projektowania odkrywkowego zakładu górniczego. Zarys problemu, Kopaliny Podstawowe i Pospolite Górnictwa Skalnego, 1/2007.
 
8.
PTAK M., Sieć obszarów Natura 2000 w aspekcie działalności odkrywkowych zakładów górniczych, Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie, WUG 6 (154)/2007.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top