PL EN
Przyrodnicze elementy metody klasyfikacji złóż w obszarach Natura 2000 - KZN2000/mAHP
 
 
Więcej
Ukryj
1
Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu
 
 
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):241-251
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Właściwa ocena zagrożeń związanych z realizacją określonych rodzajów przedsięwzięć jest i będzie jednym z trudniejszych problemów, który muszą rozwiązać wysoko rozwinięte społeczeń- stwa. Przykładem trudnego kompromisu jest odkrywkowa działalność górnicza prowadzona w warunkach obszarów Natura 2000. W ramach grantu doktorskiego, przeprowadzono badania obejmujące krajowe udokumentowane złoża kopalin, których eksploatacja może oddziaływać na te obszary. Efektem przeprowadzonych prac było opracowanie dla górnictwa odkrywkowego użytecznej metody naukowej, jako instrumentu do oceny możliwości prowadzenia działalności odkrywkowej w reżimie obszarów Natura 2000. Niniejszy artykuł przybliża przyrodnicze elementy metody KZN2000/mAHP.
 
REFERENCJE (7)
1.
PTAK M., Metoda oceny możliwości prowadzenia odkrywkowej działalności górniczej oddziałującej na obszary Natura 2000, Rozprawa doktorska, Kraków 2011.
 
2.
KASZTELEWICZ Z. PTAK M., Uwarunkowania formalnoprawne eksploatacji kruszyw naturalnych w obszarach chronionych, Mat. konf. Eksploatacja kruszyw naturalnych w obszarach chronionych, AGH, Kraków 2011.
 
3.
Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites, Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC.
 
4.
PTAK M., Wybrane zagadnienia odpowiedzialności prawnej w zakresie ochrony środowiska, Praca magisterska, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2009.
 
5.
HERBICH J. (red.), Poradnik ochrony siedlisk Natura 2000 – podręcznik metodyczny, Warszawa 2004.
 
6.
HEATH M.F., EVANS M.I, Important birds areas in Europe: priority sites for conservation, 2 vols., Cambridge 2000.
 
7.
Wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie przeciwko Holandii znak C-3/96 z 19 maja 1989 r., Important Bird Areas in Europe autorstwa Grimmet, Jones 1989.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top