120.55
ICV
8
MNiSW
 
 

OCENA STANU ZAGROśENIA TĄPANIAMI W WYBRANYCH ODDZIAŁACH WYDOBYWCZYCH O/ZG POLKOWICE–SIEROSZOWICE

 
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
2
KGHM Polska Miedź S.A., O/ZG Polkowice-Sieroszowice
Mining Science 2008;X(1):49–62
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przeanalizowano zagrożenie tąpaniami w dwóch polach eksploatacyjnych O/ZG Polkowice– Sieroszowice: pole A oddziału G-23 oraz pole D oddziału G-54 O/ZG w latach 2005–2006. Scharakteryzowano warunki geologiczno–górnicze w obszarze badań. Ocenę stanu zagrożenia przeprowadzono na podstawie danych z pomiarów przeprowadzonych podstawowymi metodami identyfikacji tego zagrożenia, do których należy sejsmologia górnicza oraz pomiary konwergencji wyrobisk. Przedstawiono spostrzeżenia wynikające z bezpośredniej obserwacji poziomu zagrożenia w wybranych polach eksploatacyjnych. Szczególny nacisk położono na okresy wysokiego poziomu zagrożenia tąpaniami, a następnie na określenie przyczyn jego wzrostu. W analizach stanu zagrożenia nawiązano do aktualnej w momencie obserwacji sytuacji górniczej.
 
REFERENCJE (4):
1. BUTRA J., KICKI J., Ewolucja technologii eksploatacji rud miedzi w polskich kopalniach, Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, IGSMiE PAN, Kraków 2003.
2. FRANASIK K., Mechanika górotworu-Zwalczanie zagroŜeń od zawałów i tąpań w kopalniach rud miedzi, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1978.
3. GOSZCZ A., Wybrane problemy zagroŜenia sejsmicznego i zagroŜenia tąpaniami w kopalniach podziemnych, Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, IGSMiE PAN, Kraków 2004.
4. SZEPTUN K., Instrukcja Nr 2/TGo wykonywania pomiarów przejawów ciśnienia górotworu, KGHM PM S.A., 2003.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586