PL EN
Kultura bezpieczeństwa pracy i jakości w zakładach górnictwa skalnego - program badań ankietowych
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Górnictwa, Politechniki Wrocławskiej, 50-051 Wrocław, pl Teatralny 2
 
 
Autor do korespondencji
Zbigniew Nędza
Instytut Górnictwa, Politechniki Wrocławskiej, 50-051 Wrocław, pl Teatralny 2
 
 
Mining Science 2009;125(35):137-146
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedstawiono elementy specyfiki zarządzania zakładami górnictwa skalnego w obszarach jakości i BHP. Opisano metodę badania oceny poziomu kultury BHP i jakości oraz zaproponowano konstrukcję ankiety, która ma być wykorzystana do samooceny kadry zarządzającej zakładami górniczymi oraz jako narzędzie programu badań branży górnictwa skalnego.
 
REFERENCJE (12)
1.
Dyrektywa Rady z dnia 21.12.1988 r. w sprawie zbliżania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (89/106/EWG).
 
2.
Dyrektywa Rady z dnia 3.12.1992 r. w sprawie minimalnych wymagań poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników odkrywkowego i podziemnego przemysłu wydobywczego (92/104/EWG).
 
3.
PN-EN ISO 9001: 2001 Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
 
4.
PN-N-18001: 2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania.
 
5.
PN-EN 12620: 2004 Kruszywa do betonu. Załącznik C - Zakładowa Kontrola Produkcji.
 
6.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.0.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia pożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite (DzU 2002.109.962, ze zm.).
 
7.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemów ocen zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (DzU 2004.195.2011).
 
8.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU 2003.169.1650).
 
9.
SOBALA J., ROZMUS P. Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy w zakładach górniczych, GIG, Katowice 1997.
 
10.
Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU 1999.21.94. zezm.).
 
11.
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU 2004.92.881 ze zm.).
 
12.
www.wikipedia.org/wiki.pl - „Kultura organizacyjna".
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top