120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Kultura bezpieczeństwa pracy i jakości w zakładach górnictwa skalnego - program badań ankietowych

 
1
Instytut Górnictwa, Politechniki Wrocławskiej, 50-051 Wrocław, pl Teatralny 2
Mining Science 2009;125(35):137–146
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedstawiono elementy specyfiki zarządzania zakładami górnictwa skalnego w obszarach jakości i BHP. Opisano metodę badania oceny poziomu kultury BHP i jakości oraz zaproponowano konstrukcję ankiety, która ma być wykorzystana do samooceny kadry zarządzającej zakładami górniczymi oraz jako narzędzie programu badań branży górnictwa skalnego.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Zbigniew Nędza
Instytut Górnictwa, Politechniki Wrocławskiej, 50-051 Wrocław, pl Teatralny 2
 
REFERENCJE (12):
1. Dyrektywa Rady z dnia 21.12.1988 r. w sprawie zbliżania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (89/106/EWG).
2. Dyrektywa Rady z dnia 3.12.1992 r. w sprawie minimalnych wymagań poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników odkrywkowego i podziemnego przemysłu wydobywczego (92/104/EWG).
3. PN-EN ISO 9001: 2001 Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
4. PN-N-18001: 2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania.
5. PN-EN 12620: 2004 Kruszywa do betonu. Załącznik C - Zakładowa Kontrola Produkcji.
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.0.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia pożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite (DzU 2002.109.962, ze zm.).
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemów ocen zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (DzU 2004.195.2011).
8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU 2003.169.1650).
9. SOBALA J., ROZMUS P. Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy w zakładach górniczych, GIG, Katowice 1997.
10. Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU 1999.21.94. zezm.).
11. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU 2004.92.881 ze zm.).
12. www.wikipedia.org/wiki.pl - „Kultura organizacyjna".
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586