PL EN
Analiza narzędzi i zasobów informacyjnych w zakresie dokumentowania złóż surowców skalnych w województwie dolnośląskim
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
 
2
„Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego
 
 
Autor do korespondencji
Jan Blachowski
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 50-051 Wrocław, pl. Teatralny 2
 
 
Mining Science 2010;130(Special Issue 37):31-40
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W ramach projektu Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych, którego koordynatorem jest „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego, przewidziano opracowanie pilotowego systemu geoinformacyjnego złóż surowców skalnych. Działanie systemu zostanie przetestowane w wybranym rejonie województwa dolnośląskiego charakteryzującego się dużymi i różnorodnymi zasobami złóż. Prace te wymagają przeprowadzenia analizy narzędzi i zasobów informacyjnych w zakresie dokumentowania złóż, którymi dysponują starostwa powiatowe oraz przedsię- biorstwa górnicze znajdujące się na terenie tego województwa. W celu uzyskania ww. danych sporządzono ankiety i rozesłano je do geologów powiatowych oraz do wybranych przedsiębiorstw górniczych. Przedstawiono wyniki ankietyzacji, czyli uzyskane informacje, ich analizę i interpretację oraz oceny przydatności badań ankietowych w budowie zaplanowanego pilotowego systemu geoinformacyjnego.
 
REFERENCJE (8)
1.
BARCIKOWSKA M. i in., Założenia wstępne do projektu generalnego wdrożenia SIT/GIS, Wrocław grudzień 1999, Biprogeo SA , http://wgik.dolnyslask.pl/.
 
2.
BLACHOWSKI J., GÓRNIAK-ZIMROZ J., PACTWA K, 2010: Analiza wybranych systemów geoinformacyjnych udostępniających dane o surowcach skalnych. [w:] Górnictwo i geologia XI, Prace Nauk. Inst. Górnictwa PWr, nr 130, Studia i Mat. nr 37, Wrocław 2010.
 
3.
Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 2008 r., http://www.pgi.gov.pl/surowce_....
 
4.
KOŹMA J. i in., Surowce mineralne – stan i możliwości eksploatacji, [w:] Opracowanie ekofizjograficzne dla Woj. Dolnośląskiego, Zarząd Woj. Dolnośląskiego, praca zbiorowa, WBU we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 
5.
Mapa geośrodowiskowa Polski (MGP) w skali 1:50 000, PIG; http://www.pgi.gov.pl/mapy/dan....
 
6.
Rozporządzenie MŚ z dnia 22.06.2005 r. ws. rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie (DzU 2005.116.982 ze zm. DzU 2006.164.1159 oraz DzU 2007.207.1501).
 
7.
Rozporządzenie MŚ z dnia ws. szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin (DzU 2005.136.1151).
 
8.
bip.umwd.pl, strona internetowa Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top