PL EN
Analiza energochłonności procesów rozdrabniania kruszyw mineralnych
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział SiMB w Krakowie
 
2
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
 
 
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):209-220
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Rozdrabnianie należy do najbardziej energochłonnych operacji przeróbczych stosowanych w procesach produkcji kruszyw łamanych. Na zużycie energii podczas procesu rozdrabniania wpływa szereg czynników związanych z charakterystyką nadawy i produktu, rodzajem zastosowanego urządzenia rozdrabniającego i sposobem prowadzenia procesu. Przedstawiono zależności pomiędzy parametrami nadawy i produktu końcowego a zużyciem energii przez różnego typu urządzenia kruszące. Przeanalizowano wpływ różnych parametrów procesu na zużycie energii w świetle najbardziej znanych teorii rozdrabniania oraz podano wyniki pomiarów energochłonności przeprowadzonych w skali przemysłowej.
 
REFERENCJE (10)
1.
BRACH I., Teoretyczne podstawy rozdrabniania ciał kruchych, Konf. Rozdrabnianie i sortowanie w przeróbce kopalin użytecznych, Częstochowa 1972.
 
2.
MAJCHERCZYK T., Badanie fizycznych własności skał, Skrypt AGH, Kraków 1989.
 
3.
MALEWSKI J., Przeróbka kopalin. Zasady rozdrabniania i klasyfikacji, Skrypt PWr., Wrocław 1981.
 
4.
MAZELA A., Procesy kruszenia w kruszarkach udarowych, IMBiGS, Warszawa 1988.
 
5.
NAWROCKI J. i in., Teoria i praktyka rozdrabniania, Gliwice 1989.
 
6.
NAZIEMIEC Z., Zasady optymalnego doboru parametrów technicznych kruszarek przy rozdrabnianiu materiału skalnego w procesie produkcji kruszywa łamanego, Kopaliny Podstawowe i Pospolite Górnictwa Skalnego nr 6/2009–1/2010.
 
7.
NAZIEMIEC Z., GAWENDA T., Ocena efektów rozdrabniania surowców mineralnych w różnych urządzeniach kruszących, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 115, Wrocław 2006.
 
8.
Poradnik Górnika, t. V, Katowice 1976.
 
9.
ZAWADA J., Wstęp do mechaniki procesów kruszenia, Wyd. i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 1998.
 
10.
ZYCH S., Gabaryty urobku a energochłonność procesu wydobywczo-przetwórczego, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 91, Wrocław 2000.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top