PL EN
Szacowanie oddziaływania akustycznego dla potrzeb karty informacyjnej przedsięwzięcia
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa
 
 
Mining Science 2014;21(Special Issue 1):89-97
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Podjęto próbę oszacowania zasięgu oddziaływania pola akustycznego inwestycji polegającej na zmianie powierzchni eksploatacyjnej. Na podstawie analiza planistycznej wyodrębniono cztery chronione akustycznie obszary zlokalizowane w sąsiedztwie inwestycji. Wykonane obliczenia wykazały, że poziom dźwięku nie przekracza wartości dopuszczalnych w trzech z czterech punktów obserwacyjnych. Jako przyczynę wystąpienia przekroczeń wskazano lokalizację źródeł, ustalony czas ich pracy oraz brak naturalnych przeszkód terenowych.
 
REFERENCJE (6)
1.
CZAJKA L, OLSZEWSKI R., 2000, Zagadnienia modelowania rzeczywistych źródeł dźwięku metodami numerycznymi, Mat. XXVII Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych, Gliwice--Wisła.
 
2.
ENGEL Z., PIOTROWSKI M., 1998, Badania rozchodzenia się dźwięku w wybranych rzeczywistych warunkach środowiska, Mat. XXVII Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych, Gliwice-Wisła.
 
3.
Program HPZ, 2001, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
 
4.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie ws.
 
5.
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, Dz.U.2012.1109. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U.2013.1232 ze zm. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale.
 
6.
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Dz.U.2013.1235.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top